Door Rita Pestman op 20 juni 2013

Windmolenpark tegenover Garmerwolde?

In april heeft de gemeenteraad van Groningen een motie aangenomen waarin de stad de provincie het aanbod doet om windmolens te plaatsen. Eén van de mogelijke locaties wordt expliciet in de motie genoemd: Meerstad-noord. Meerstad-noord ligt tegenover Garmerwolde en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Inwoners van de gemeente Ten Boer en met name de inwoners van Garmerwolde zouden in dat geval te maken krijgen met een totaal ander landschap.

De fractie van de PvdA van Ten Boer heeft tijdens de raadsvergadering op 19 juni direct stelling genomen door het indienen van een motie (bijgevoegd). Hoewel het college de motie van harte steunde stemden AB, de CU en het CDA tegen.

Eén van de argumenten van deze partijen was dat de motie prematuur is want er is nu nog niets aan de hand. Hoezo is er niets aan de hand? De stad doet alle mogelijke moeite om gedeputeerde Moorlag over te halen en hoewel hij in het openbaar nog tegenstribbelt weten we niet welke besprekingen er gaande zijn. De stad probeert de statenleden ook al positief te stemmen.

Een ander argument tegen de motie was dat het college altijd de belangen van de inwoners van onze gemeente moet behartigen. Maar we kunnen toch in elk geval als raadsleden een signaal afgeven? De vraag is hoe de raadsleden van AB, CU en CDA hun functie als volksvertegenwoordiger zien. Ze vroegen zich zelfs af op welke manier de belangen van de inwoners van onze gemeente geschaad zouden worden.

De heer Bolhuis (CDA) spande de kroon met de uitspraak: “Als je voor duurzame energie bent dan zullen de windmolens toch ergens geplaatst moeten worden”. De PvdA heeft de heer Bolhuis duidelijk gemaakt dat dit geen kwestie is van “not in my backyard”. In Garmerwolde staat niet alleen de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Noord-Nederland maar ook een slibverwerkingsbedrijf. Bovendien komt er binnenkort een slibdepot. Er gebeurt dus al heel veel in dienst van het algemeen belang. Moeten daar nu ook nog windmolens bijkomen?

Het antwoord van de fractie van de PvdA Ten Boer is duidelijk: geen windmolens in Meerstad-noord!

Namens de fractie van de PvdA

Rita Pestman (fractievoorzitter)

 

  MOTIE

betreffende de “Kansenkaart Wind”

 

De Raad van de gemeente Ten Boer, in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013,

gelet op:

  • De “motie windenergie: een Gronings bod” die de gemeenteraad van Groningen op 24 april jongstleden heeft aangenomen.
  • De manier waarop de stad Groningen zich in die motie aan de provincie aanbiedt als vestigingslocatie voor windmolens “omdat het voor de provincie steeds lastiger blijkt om het beoogde windvermogen binnen de zogenaamde ‘zoekgebieden’ maatschappelijk geaccepteerd in te passen.
  • Het feit dat Meerstad-noord in de motie nadrukkelijk wordt genoemd aangezien het afblazen van woningbouw in Meerstad-noord het potentieel voor het stadswindvermogen nog eens verder vergroot.

overwegende dat:

1.      Meerstad-noord tegen de dijk van het Eemskanaal ligt ter hoogte van Garmerwolde en de rwzi.

2.      De gemeente Ten Boer te maken krijgt met de negatieve gevolgen van o.a. landschapsvervuiling als in Meerstad-noord windmolens worden geplaatst.

concludeert:

dat Meerstad-noord als locatie voor windmolens de belangen van de inwoners van de gemeente  Ten Boer schaadt.

besluit:

het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken het gemeentebestuur van Groningen duidelijk te maken dat er rekening gehouden moet worden met de belangen van de inwoners van de gemeente Ten Boer.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de PvdA

Rita Pestman

Rita Pestman

Ik ben in 1963 in Groningen geboren. Sinds 1972 woon ik in Garmerwolde. Ik heb Franse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als bijvak Internationaal Recht. Sinds januari 1988 werk ik als docent in het voortgezet onderwijs. In mei 2008 ben ik geïnstalleerd in de gemeenteraad. Het raadswerk bevalt me uitstekend. Het

Meer over Rita Pestman