28 juni 2013

Algemene Beschouwingen juni 2013

De gemeente Ten Boer staat er financieel gezien heel slecht voor. Door de afschrijving van bouwgrond naar landbouwgrond moeten we miljoenen euro’s afboeken en dat geld hebben we niet. We staan onder preventief toezicht van de provincie en wat dat betekent weten we inmiddels: voor de aanpak van de voetbalvelden en het begraafpark is instemming van de gemeenteraad niet meer voldoende, ook de provincie moet toestemming geven.

Met alleen preventief toezicht komen we niet uit de financiële problemen. Er zijn gesprekken gestart met Binnenlandse Zaken. Onderzocht wordt of de gemeente Ten Boer de artikel 12 status kan krijgen. Het is mogelijk dat we niet onder artikel 12 vallen: in dat geval zal voor Ten Boer een nieuwe hulpregeling in het leven geroepen moeten worden. Dat zou betekenen dat we niet alleen met het model Ten Boer-Groningen landelijke aandacht trekken, maar straks ook met de nieuwe hulpregeling. Die hulpregeling  zou bekend kunnen worden als het Ten Boerster-model of de Ten Boerster-regeling. Waarschijnlijk zal die nieuwe regeling niet alleen voor Ten Boer gelden: veel gemeenten hebben dezelfde problemen. Ook deze gemeenten hebben gronden aangekocht die ze nu voor miljoenen moeten afwaarderen. Het is bijzonder treurig dat het zo gegaan is. De bomen die tot in de hemel leken te groeien waren een fata morgana.

Het is duidelijk wie er moet bloeden voor de verkeerde keuzes: in de eerste plaats de inwoners van de gemeenten die er financieel zo slecht voorstaan. Deze inwoners lopen het risico voorzieningen waar ze zeer aan hechten, te verliezen. De fractie van de PvdA zal alles wat nodig is doen om zoveel mogelijk overeind te houden. Uit de enquête weten we wat onze inwoners belangrijk vinden: het zwembad, de sporthal, de voetbalvelden, de bibliotheek en de dorpshuizen. Veel mensen in Ten Boer zijn al als vrijwilliger werkzaam, maar het zou mooi zijn als het aantal vrijwilligers de komende tijd toeneemt. Het zwembad – om maar een voorbeeld te noemen – kan meer vrijwilligers gebruiken!

De belastingen zullen in 2014 waarschijnlijk stijgen, maar verder kunnen we op dit moment weinig zeggen. Er is teveel onduidelijk: niet alleen weten we nog niets over de artikel 12 status, ook over de hoogte van de rijksbezuinigingen en de financiële gevolgen van de decentralisaties bestaat nog onzekerheid.

Een ander – heikel – punt is de herindeling. Het oordeel van de bewoners over de bestuurskracht van onze gemeente is helder: het gaat goed dus waarom zouden we? De fractie van de PvdA vraagt zich ook af wat het voordeel van een herindeling zou kunnen zijn. De provincie zou een helder antwoord op die vraag moeten geven……….

We vonden de dorpenronde over de herindeling heel informatief: als het tot een herindeling komt dan moeten de lijntjes tussen de dorpen en de bestuurders kort zijn. Garmerwolde en Thesinge willen wel aansluiten bij Groningen, maar de stad moet letterlijk op afstand blijven: de landerijen – de groenstrook – mag niet bebouwd worden. Wittewierum, Ten Post en Lellens willen graag onderzocht zien of het mogelijk is om aan te sluiten bij een plattelandsgemeente. Dit gaat in tegen het rapport Grenzeloos Gunnen dat door de provincie zo ongeveer heilig verklaard is, maar de PvdA vindt het een morele plicht om uit te zoeken of de mogelijkheid om de gemeente op te delen bestaat. Bewoners zullen – als een splitsing mogelijk is – uiteindelijk op duidelijke gronden een gefundeerde keuze moeten kunnen maken. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel!

Er is ook een lichtpuntje: de besturen van de openbare en de christelijke school in Ten Post zijn met elkaar in gesprek over het behoud van onderwijs in Ten Post. De fractie van de PvdA is verheugd dat dit gesprek op gang komt. Door moties en vragen en door het geven  van interviews aan de pers heeft de PvdA geholpen dit proces op gang te brengen. We hopen op een resultaat waar niet alleen de besturen, maar ook de ouders en de leerkrachten van beide scholen achter kunnen staan. We rekenen erop dat dat de besturen ook in gesprek zullen gaan over de scholen in Garmerwolde en Thesinge. We zullen zorgen dat we op de hoogte blijven!